అద్దము విరిగితే అతకవచ్చు...

అద్దము విరిగితే అతకవచ్చు...

అద్దము విరిగితే అతకవచ్చు,
మనసు విరిగితే అతకలేము –పెద్దల నానుడి
————————————————————
అద్దము విరిగితే అతకవచ్చు
అదే మనసు విరిగితే అతక లేము,
ఏ జిగురుతోనయిన ఏ మాటలు,
ఏ పనులతోనయిన అతికించ నేరము,
విరిగిన బీటల ఆనవాళ్ళు మాసి పోక మిగిలి
మది గోడల మారు మూలల మారు దాగి
అడును జూచి దాడిచేయు,
అదే మనసు విరిగితే అతికించ నేరము,
ఏ రీతి గాను ,,
అను అనాది నానుడి నిక్కమని తోచు.॥ అద్దము ॥

సూటి పోటి అపవాదులు
అసత్య సంభాషణలు
అపహాస్యములు
పరుష సంభాషణలు,
క్రోదావేసాల పర్యవసానాలు,
మాటలు,తుపాకి తూటాలై
పరుష వాక్యాలు సూలపు పోటులై ,
హృదయాన్తరాళ ముల తాకి
గాయపరచు,మనసును విరిచి మానని
గాయము మిగుల్చు ॥ అద్దము ॥

బీటలు వారిన మది ,
హృది మునుపటి స్థాయిని చేరలేదు,
అనురాగ వాత్సల్య ప్రేమాను భూతులు ,
స్నేహ బాంధవ్యాలు ఒకేరీతి ని ఎంతగా పంచినా,,
జారిన నోరు జారి పలుకులు,
చేయి జారిన చేతలు,
మాయని మరకలు ,
మదిమూలల పొంచి ,
అపుడపుడు విరోధముల రేపు ॥అద్దము ॥

ఆత్మీయులు ,తలి దండ్రులు,తోబుట్టువులైన
అరమరికలు అపోహలు పొరపొచ్చాలు,
తగవులు తగాదాలు కలిగినా ,
కాలాను క్రమాన సమసిపోవు,
తిరిగి మమకారాలు
మమతలు పెల్లుబుకు ,,
దాంపత్య జీవితాన దంపతుల నడుమ ,
చిరు చిరు వాగ్వివాదాలే అపోహలే
చివికి చివికి గాలివాన అన్నరీతి,
సుఖమయ జీవితాల చెదరగొట్టి
అరుదైన క్షణాల తిరిగి మాటకు మాటై ,
భగ్గుమని దాంపత్య సుమాల కాలరాయు,
అతి సున్నిత సుకుమార ,అనురాగ బంధం ,
వైవాహిక బంధం, ఆచి తూచి
మృదు మధుర భాషణల,
సరస ,సరాగాల,
అధరాల చిరు నవ్వుల ,ఆనంద డోలల తెలవలే ,
ఆగ్ర హావేశాల నదుపు జేసి,సతి పతు లిరువ్రురు
ఒకరు క్రొధావెశాల విజ్రుమ్భించ ,వేరొకరు ,
మౌనముద్ర తో నుండి
శాంతియుత సంబాషణల, సామరస్య వైనాన
సమస్యా పరిష్కారము జేసి
ఆనంద సౌఖ్యాల తేలవలె

–కామేశ్వరి సాంబమూర్తి.భమిడిపాటి

1 Comment

  1. the scrolling bar is broken, so we cannot scroll down to the end of the poem. please fix it. thank you.

Send a Comment

Your email address will not be published.