ఆస్ట్రేలియా లో భారతీయులు

ఆంధ్ర దేశమవతరించె ఆస్ట్రేలియా ఖండమున
దేశమంటే మనుషులను సూక్తి నన్వయించి.
పుట్టింటి మమకారమొక వంక మొగ్గుచూప
సుఖ జీవన శైలి వీడలేని దైన్యము నెలకొని,
రెంటి నడుమ కొట్టు మిట్టాడు జీవితములనగ.

పౌరసత్వము గొనిన అచ్చ మైన అస్ట్రేలియనులము-
ఆస్ట్రేలియత్వము అసలు ,భారతీయత వెనుక
ఇది నానా జాతి సమైక్య ప్రజా సమితియన్న జెల్లు
యావత్ప్రపంచము ప్రతి బిమ్బించు నాస్త్రాలియా దర్పణ మున
జాతి దురహంకరముల కిచట తావెలేదు
ప్రాంతీయ విభేదములు లేనేలేవు
వివిధ మత సంస్కృతీ సాంప్రదాయముల కాలవలమై

ఈ దేశ చరిత మొదలు అనాది ఎబరిజన కల్చరుతో,
గత మూడు శతాబ్దముల పాశ్చ్యాత్య నాగరికత
క్రైస్తవ మత సిద్ధాంత మానవీయత
నేటి జాతీయ విలువల ప్రాతి పదికలు
సామరస్య సహజీవనమ్బిటసాగుచుండు

హైన్దవేతరులను గౌరవింతుము గాక !
భారతజాతి సంస్కృతీ మరువకున్దుము గాక !
ఏ జాతికేని పూర్వ చారిత్రిక వైభ వో న్నతులె గర్వ కారణంబు
ఆ చరిత్ర పుట్టిన గడ్డకు ముడి పడియుండు
భూరుహము భూమి నంటి పెట్టియున్నటుల
మూన్నాళ్ళది గాదు మున్నెన్నటిదో!
నేటికాదర్శమై నిలిచి యుండవలయు .-

శేష ప్రపంచము నిద్రించగా జాగృతి నొంది ,
అతి ప్రాచీన, అత్యన్తాధునిక, సర్వజనీన,సార్వత్రిక
సనాతన ధర్మ సంస్థాపన, ఉపనిషద్వైభవోన్నతులు గాంచి,
ఋషి ప్రోక్త “వసుధైక కుటుంబమ్ ” , “ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి ”
“అహం బ్రహ్మాస్మి “, “సత్యమేవ జయతే ” ఇత్యాది వైదిక సూక్తులు ప్రవచించిన
ఏకైక వాణి ,ప్రప్రధమ సత్య దర్శని ,మన భరత మాత!

సుఖ దుఃఖములు సమ దృష్టి జూచు
జీవిత పరమార్ధము ,శాశ్వతానందము
కఠిన మార్గమున నెరుగబడునను
సత్యము తెలిసిన కర్మ భూమి మనది .

మాయాజాన్డ కరండ కోటిన్
మిథ్యా కల్పిత శాశ్వత భౌతిక సుఖాన్వేషణ
నేటి వ్యర్థ వైజ్ఞా నిక యంత్రయుగ నాగరికత;
ప్రవృత్తి మార్గ ప్రగతి యెంత సాధించిన
సంకుచిత భావ, స్వార్ధ చింతనలు పోక శాంతి ఎయ్యది ?
తృష్ణ శాంతించి ,తృప్తి యలవడ,
సుగమమౌ, నివృత్తి మార్గ ఆధ్యాత్మ సాధనా ఫలము
జన్మరాహిత్య నిత్యానందానుభూతి.