దేవీ స్తోత్రాలు

అయిగిరినందిని ! నందితమోదిని ! విశ్వవినోదిని ! నందినుతే !
గిరివరవింధ్య శిరోధినివాసిని ! విష్ణువిలాసిని ! జిష్ణునుతే !
భగవతి ! హే శితికంఠకుటుంబిని ! భూరి కుటుంబిని ! భూరికృతే
జయ! జయ! హే మహిషాసురమర్దిని ! రమ్యకపర్దిని ! శైలసుతే !

సురవరవర్షిణి ! దుర్ధర ధర్షిణి ! దుర్ముఖమర్షిణి ! హర్షరతే !
త్రిభువనపోషిణి ! శంకరతోషిణి ! కల్మషమోచని ! ఘోరరతే !
దనుజవిరోషిణి ! దుర్మదశోషిణి ! దుఃఖవినాశిని ! సింధుసుతే !
జయ ! జయ ! హే మహిషాసురమర్దిని ! రమ్యకపర్దిని ! శైలసుతే !

అయి ! జగదంబ ! మదంబ ! కదంబవన ప్రియవాసిని ! హాసరతే !
శిఖరిశిరోమణి తుంగహిమాలయ శృంగనిజాలయ మధ్యగతే !
మధుమధురే ! మధుకైటభభంజిని ! కైటభభంజిని ! రాసరతే !
జయ ! జయ ! హే మహిషాసురమర్దిని ! రమ్యకపర్దిని ! శైలసుతే !

అయి ! శతఖండ విఖండిత రుండ వితుండిత శుండ గజాధిపతే !
రిపు గజ గండ విదారణ చండ పరాక్రమ శుండ మృగాధిపతే !
నిజ భుజ దండ నిపాతిత ఖండ నిపాతిత ముండ భటాధిపతే !
జయ ! జయ ! హే మహిషాసురమర్దిని ! రమ్యకపర్దిని ! శైలసుతే !

అయి ! రణ దుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతే !
చతురవిచార ధురీణమహా శివదూతకృత ప్రమథాధిపతే !
దురితదురీహ దురాశయ దుర్మతి దానవదూత కృతాంతమతే !
జయ ! జయ ! హే మహిషాసురమర్దిని ! రమ్యకపర్దిని ! శైలసుతే !

సేకరణ–ఐవియన్.