నాకు ఆదర్శం....

సముద్ర కెరటం నాకు ఆదర్శం –
తీరం చేరినందుకు కాదు
తీరం చేరేందుకు పడినా లేచినందుకు
నిశ్చల నీటిలోనున్నమహాశక్తిని కూడ దీసుకున్నందుకు
ప్రశాంత పవనాన్ని తోడు తీసుకున్నందుకు
తీరం చేరడానికి పోరాట పటిమ చూపినందుకు
అందరిని ఆహ్లాధపరచి తన లోకానికి తిరిగి చేరినందుకు

మౌన మనస్సులో నిశ్చల శక్తిని గ్రహించమని
తోటి వారిని కలుపుకొని పాటు పడమని
నీ సంతోషం నలుగురితో పంచుకోమని
సందేశం నా కిచ్చినందుకు
కర్తవ్యం భోధించినందుకు –
సముద్ర కెరటం నాకు ఆదర్శం
అదే జీవితానికి అర్ధం పరమార్ధం