నేర్చుకోండి, నేర్పండి

భాషించే భాషలో భావం
మనసు మెదిలి వస్తుంటే
అనుబంధం అర్థాన్ని
ఆత్మతో స్పృశిస్తుంటే
ఉల్లాసంతో ఉత్సాహం
ఉవ్వెత్తున రేకెత్తిస్తే
గాయపడి, బాధలో
అమ్మా! అబ్బా! దేవుడా..! అని
దైవం, తలిదండ్రుల గురుతుకుతెచ్చి
ఆ మమకారాన నిను తడిపి
ఆ బాధ, వ్యధలను మరిపిస్తే
ఆ పలుకే ! మరి తల్లి భాష
ఉగ్గుపాలతో నువు నేర్చిన భాష
నావరకైతే అది, నేనమితంగా
ప్రేమించే నా తెలుగు భాష

మరి మీకో ..?
ప్రేమించండి, ఆదరించండి
నేర్చుకోండి, నేర్పండి
తరతరాలకు తెలపండి
మాతృభాషను మరువద్దని
ప్రతి ఎదలో పదిలపరచమని