పద్యమా  ? కవితయా ?
పద్యమా ? కవితయా ?

గణవిభజన మించి గమనమ్ము గమనించు ! పద్య మన్న చవులు బాగ పెరుగు , యతులు ప్రాస నియతు లలవాటు…

పద్యమా  ? కవితయా ?
పద్యమా ? కవితయా ?

గణవిభజన మించి గమనమ్ము గమనించు ! పద్య మన్న చవులు బాగ పెరుగు , యతులు ప్రాస నియతు లలవాటు…