నా...నీవు
నా...నీవు

వసంత ఋతువు తొలినాళ్ళలో – అరవిరసిన గులాబీ నీవు! తొలి సూర్య కిరణ స్పర్శ కోసం – ఎదురుచూసే హిమ…

అత్తలకు  హితవు
అత్తలకు హితవు

కొడుకుల కన్నానని కులికేవుకాని కాంతరో , అడ్డాలనాడు బిడ్డలు కాని , కోడండ్ర నాడు కాదని , అత్తా ఒకనాటి…