దీపావళి దీపావళి

దీపావళి దీపావళి , దివ్య తేజోవళి , దివి భువి వెలుగులనింపు దివ్వెల ఆరావళి ॥దీపావలి॥ దుష్ట దైత్య నరకాసుర…