భాగవతం కథలు – 16
భాగవతం కథలు – 16

పూర్వం ఒకానొకప్పుడు దక్షప్రజాపతి కుమార్తె దితి సంతానం కోసం కశ్యప మహర్షిని కలిసింది. కశ్యపుడు కాస్సేపటి క్రితమే హోమం పూర్తి…