జ్ఞాపకాల వలయం
జ్ఞాపకాల వలయం

రాత్రి వీడ్కోలు పలికి వెళ్తున్నప్పుడు ఉదయం దగ్గర నీడలను విడిచిపెట్టి పోతుంది. అగరవత్తులు ఆరిపోయినా పరిమళాన్ని…

సిగ్గుల సింగారి
సిగ్గుల సింగారి

మనమిద్దరం చూపులతో కలవడం మొదలుపెట్టిన తొలి రోజుల్లో నన్ను నేనే చూస్తుండటాన్ని నేనే చూస్తే నేనేమీ నిన్ను చూడలేదే అనే…

భోగి పళ్ళు
భోగి పళ్ళు

అప్పాలు, పప్పన్నం, కూరగాయల పులుసు పాయసం, ఫలహారం, పాల సరిపెల వరస