నిశ్శబ్డం
నిశ్శబ్డం

పక్కవాడిని పలుకరిద్దామని తలుపు తట్టా… పలుకరించాడు కానీ అదోలాచూస్తే వెనుకకు వచ్చా… …

జీవిత సత్యాలు
జీవిత సత్యాలు

మనుషులు బాధలో కళ్ళతో వేదన వ్యక్తం చేస్తారు! సుఖంలో దుఃఖంలో కనులవెంట నీరు కారుస్తారు! ఆత్మీయులు కంటబడితే సంతోషం కనబరుస్తారు!…