అర్థనారీశ్వరం
అర్థనారీశ్వరం

మనలో ఉన్న స్త్రీపురుషులు ఒక్కటవలేదంటే మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోలేము. అందుకే ఏకత్వమే ఏకత్వాన్ని తెలుసుకోగలదు.

మీ కోసం...
మీ కోసం...

దేవుడిని చూసి మనిషి అడిగాడు – “నువ్వు సర్వ శక్తిమంతుడవు కదా….పది లక్షల రూపాయలు ఉన్నట్టుండి నీకు దొరికితే దానికి…