భాగవతం కథలు – 10

ఇదే ముక్తి మార్గం….. ———————————– శ్రీశుకుడు పరీక్షిత్తుడితో, “రాజా! నీకింకా ఏడు రోజుల జీవితకాలమే మిగిలి ఉంది. కనుక ఈ లోపే నువ్వు పరలోక సాధన ద్వారా ముక్తి పొందవచ్చు. రోజులు దగర పడ్డాయని విచారించకు. ఓ పుణ్య తీర్థంలో స్నానం…

భాగవతం కథలు – 9

ముక్తిమార్గం పరీక్షిత్తుడు శ్రీశుక మహర్షిని మోక్ష మార్గాన్ని చెప్పమని అడుగుతాడు. అంతట శుకమహర్షి ఇలా చెప్తాడు – “రాజా! నువ్వు అడిగింది బాగుంది. నువ్విలా అడిగినందుకు ఆత్మవేత్తలు కొనియాడుతారు. చెప్పుకోవడానికి వినడానికి ఎన్నో మంచి విషయాలు ఉన్నాయి. విష్ణుమూర్తి కథలు వినడం,…

మూడు వసంతాల తెలుగుమల్లి

తెలుగు మనసుల ముసిరి అల్లిబిల్లిగ అల్లుకు పోయిన తెలుగుతల్లి కొప్పులో చెండుమల్లి , మూడు వసంతాల కుసుమాల సుగంధాలు వెదజల్లుతూ , ప్రవాసాంధ్ర నుండి నివాసాంధ్ర వరకు ప్రసరిస్తున్న సువార్తావాహిని , ప్రత్యూష ప్రకటిత ప్రఖ్యాత తెలుగు మల్లి శ్రీశైలవాసుకు మల్లికేశ్వరుడర్పించు…

ఖండిత--అష్థ విధ శృంగార నాయిక

ప్రియునితో —– రేతిరంత ఏడనుంటివొ విభుడా నాప్రియుడా ,ఏడనుంటివొ , నిండు పున్నమీ నీరుగారిపోయే , పండు వెన్నెలా మసక బారిపోయే, ముడిచిన కురుల తురిమిన మల్లె ,జాజి విరులు , ముకులించుకు రాలి పోయె,।। రేతిరంతా ॥ నా కాటుకకళ్ళు…