Cartoon of the month

Cartoon of the month

ఆక్లాండ్ వాస్తవ్యులు శ్రీ నందగిరి శ్రీనివాస రావు గారు ఆస్ట్రేలియాలో తెలుగు భాష గుర్తింపు పొందిన సందర్భంగా తెలుగుమల్లి పాఠకుల కోసం ప్రత్యేకించి పంపిన కార్టూన్

Send a Comment

Your email address will not be published.