సృజన సారథి కొంపెల్ల
సృజన సారథి కొంపెల్ల

శ్రీశ్రీని చిరంజీవిగా నిలిపిన సృజన సారథి కొంపెల్ల – జూన్ 23 కొంపెల్ల జనార్ధనరావు వర్ధంతి మహాకవి శ్రీశ్రీ ‘మహాప్రస్థానం’…

శ్రీరామా!
శ్రీరామా!

రామనామమ్ము విజయమంత్రమ్ము సుమ్ము రామనామాక్షరమ్ములే రక్షయగును రాక్షసావళి దునిమి సురాజ్యమిచ్చు నీయయోధ్యాధి పతి మనకెపుడు దిక్కు దనుజసంహారమొనరించు విజయరాము డభయమొసగెడి…

తెలుగు పదాలతో "శివతాండవం"
తెలుగు పదాలతో "శివతాండవం"

తెలుగు పదాలతో “శివతాండవం”చేసిన పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు “కైలాసశిఖర మల గడగి ఫక్కున నవ్వ నీలిమాకాశంబు నిటలంబుపై నిల్వ నందికేశ్వర మృదంగ…

అమ్మ అందం ఏమైంది?
అమ్మ అందం ఏమైంది?

అమ్మ! పెళ్ళైన కొత్తలో మల్లెతీగలా, ఏడు మల్లెలెత్తులా ఉండేదట! సుకుమారం నీవేనా అంటే? మల్లె కూడా మెల్లగా జారుకునేదట! అక్కడికి…