శ్రీరామా!

రామనామమ్ము విజయమంత్రమ్ము సుమ్ము రామనామాక్షరమ్ములే రక్షయగును రాక్షసావళి దునిమి సురాజ్యమిచ్చు నీయయోధ్యాధి పతి మనకెపుడు దిక్కు దనుజసంహారమొనరించు విజయరాము డభయమొసగెడి దైవాంశ ప్రభువతండు జానకీరమణుండుకడు శాంతినిచ్చి మనకు కల్యాణగుణముల ఘనతనొసగు!! మాతారామో మత్పితా రామభద్రో భ్రాతారామో మత్సఖా రాఘవేశః సర్వస్వం మే…

తండ్రి ఆశయము

చంపకమాల: అలసటనొందకెన్నడును హాయినెరుంగక కష్టనష్టముల్ మెలకువగానెదుర్కొనుచు మిక్కిలిబాధ్యతతోడ తండ్రిగా వెలయుచు ప్రేమజూపెడి పవిత్రవిశాలమనస్సు నీదియౌ సలలిత రాగసుందర రసానుభవాద్భుత సారమీయగన్   చంపకమాల: ముదమునగన్న తండ్రిని నమోస్తనుచుండెదనెల్ల వేళలన్ పదునుగనాదు బుద్దిని తపస్వినిగానిలబెట్టు నాధుడై ఎదురునులేదు నీకనుచు ఏ పొరపాటునుజేయకుండగా చదువులరాణి…

శివ! శివా!

ఉత్పలమాల: భక్తుడు శంభుడన్న అవిభక్తసరాగము చూపు శంకరా ముక్తినొసంగు వాడవని ముచ్చటతీరగ నిన్ను కొల్చెదన్ భక్తిగ నిన్ దలంతును శుభంబుల నీయర! నిన్ను గూర్చి నే రక్తిగ పాడనెంచెద సులక్షణ గీతుల నీదు గానముల్ ఉత్పలమాల: అగ్గిరిజాసతిన్ తనువు నందున దాల్చిన…

ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఆకాశమే హద్దు

వెనుతిరగని వెన్నెల – ఒక సమీక్ష ఊహల ఉయ్యాలలో విహరించే ఊసు ఆశల కెరటాలలో తేలియాడే తలపు మమతల దీపాలలో చలికాచుకునే మనసు విషాదాల వేసవిలో జ్వలించే తనువు –జీవితం గురించి ఒక కవి ఎంత ధనవంతులైనా, బీదవారైనా ప్రతీ జీవితంలో…