కృష్ణపక్షంలో స్వేచ్చాగానం
కృష్ణపక్షంలో స్వేచ్చాగానం

కృష్ణపక్షంలో స్వేచ్చాగానం వినిపించిన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి నవంబర్ 1 కృష్ణశాస్త్రిఉ జయంతి. తెలుగు సాహితీలోకంలో కృష్ణపక్షంలో కూడా కవితా వెన్నెలలు…