వినాయక చవితికి 21 రకాల పత్రి
వినాయక చవితికి 21 రకాల పత్రి

భాద్రపద మాసం లో జరుపుకునే పండగల్లో విశిష్టమైనది వినాయక చవితి.. ఈరోజున విఘ్నలను తొలగించి చక్కటి విజయాలను అందించామని లంబోదరుడిని…

రంగులరసరాజు వడ్డాది
రంగులరసరాజు వడ్డాది

చిత్రకళాలోకంలో రంగులరసరాజు వడ్డాది పాపయ్య -ఈ నెల 10 వడ్డాది పాపయ్య శతయంతి తెల్లని ఖద్దరు పంచె, అదే రంగు…