ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు! జాగ్రత్త
ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు! జాగ్రత్త

ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పిల్లలు, పెద్దలు, మగవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు ఇలా ఎవరికీ అయినా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంటాయి. అయితే…